آگهی مناقصه نگهداشت فضای سبز ، تنظیف و رفت و روب و جمع آوری پسماند شهر بادرود

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مناقصه
  4. chevron_right
  5. آگهی مناقصه نگهداشت فضای سبز ، تنظیف و رفت و روب و جمع آوری پسماند شهر بادرود

آگهی مناقصه
شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مناقصه عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها ، نسبت به نگهداشت فضای سبز ، تنظیف و رفت و روب و جمع آوری پسماند شهر و امور متفرقه عمرانی و خدمات ی شهرداری بادرود را به شرکت های واجدالشرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز همه روزه به سامانه تدارکات الکترونیکی مراجعه نموده و نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.

فهرست
Skip to content