آگهی مزایده زمین های شهرداری – نوبت دوم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. آگهی مزایده زمین های شهرداری – نوبت دوم

برگزاری مزایده صرفا از طریق تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از طریق توکن امکان پذیر می باشد.

#مزایده
فروش زمین های شهرداری
از طریق مراجعه به سامانه ستاد
Setadiran.ir

آخرین مهلت مراجعه جهت گرفتن اسناد مزایده
پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

آخرین مهلت شرکت در مزایده مورخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

فهرست
Skip to content