از ما سوالی دارید ؟
پیشنهادی دارید ؟
ارتباط مستقیم با شهردار
031-5434-2021 ۰۰/۱۱/۰۴
مزایدات و مناقصات
ادامه مطالب
نظرسنجی

پیشنهادات و انتقادات خود را از عملکرد شهرداری بادرود در سال ۱۳۹۳ […]

ادامه مطالب
مزایده اجاره ساختمان رستوران پارک شهر 06 مه 2015

شهرداری بادرود باستناد  مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد محل ساختمان  رستوران سنتي  پارک شهر واقع در میدان امام (ره) – داخل پارک شهر جهت راه اندازی رستوران سنتی از طریق آگهی مزایده با شرایط ذیل اجاره دهد :

قیمت پایه اجاره  :

۱-قیمت پایه اجاره محل  ساختمان رستوران سنتی ماهیانه  ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .

ب: شرایط مزایده :

۱-متقاضیان شرکت در آگهی جهت دریافت اطلاعات کافی در خصوص قیمت پایه و محل واگذاری می توانند به شهرداری مراجعه نمایند .

۲- کلیه پیشنهاد دهندگان در مزایده بایستی مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰  ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده  به حساب سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه بادرود واریزو  ضمیمه پیشنهاد خود نماید .

۳-پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را با توجه به قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخه  ۹۴/۰۲/۳۰ در پاکت لاک و مهر شده محتوی فیش سپرده بانکی و برگ پیشنهادی با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگی همراه با آدرس و ذکر شماره تلفن پس ازامضاء به دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

۴- پیشنهادات واصله رأس ساعت  ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخه ۹۴/۲/۳۱ در محل شهرداری با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری قرائت و سپس تعیین برنده مشخص خواهد شد .

۵- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختاراست و پیشنهادات مخدوش و مبهم و ناخوانا و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۶- افراد شرکت کننده باید شرایط دریافت پروانه کسب شهرداری را داشته باشند .

۷- مدت زمان اجاره دکه سه سال شمسی است و در پایان مهلت قرارداد هيچگونه تعهدي براي  بابت ادامه ايجاد نخواهد كرد

۸- کلیه امکانات آب و برق و …. بر عهده متقاضی می باشد .

۹- افراد شرکت کننده باید متأهل و دارای مدرک پایان خدمت نظام وظیفه باشند .

۱۰- افراد شرکت کننده باید پاسخ استعلامهای اماکن – بهداشت – سوءپیشینه داشته باشند .

۱۱- سپرده های نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد به نفر اول باقی خواهد ماند . چنانچه نفرات اول و دوم و سوم پس ازابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت حداکثر یک هفته از قرارداد خودداری نمایند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۲- افراد تعیین برنده حق واگذاری ساختمان را به غیر ندارند .

۱۳- كليه هزينه متعلقه شامل درج درروزنامه و ۰۰۰ برعهده برنده مزايده خواهد بود

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری بادرود می باشد طراحی و کد نویسی توسط : گروه طراح سایت