از ما سوالی دارید ؟
پیشنهادی دارید ؟
ارتباط مستقیم با شهردار
031-5434-2021 ۰۰/۱۱/۰۴
مزایدات و مناقصات
ادامه مطالب
نظرسنجی

پیشنهادات و انتقادات خود را از عملکرد شهرداری بادرود در سال ۱۳۹۳ […]

ادامه مطالب
مزايده نوبت دوم زمین میدان امام (ره) 26 جولای 2015

 ((آگهي مزايده نوبت دوم))

   شهرداري بادرود باستناد مصوبه  شوراي محترم اسلامي شهر در نظردارد قطعه زمین تجاري واقع در ميدان امام (ره)  به شرح ذیل از طريق آگهي مزايده با شرايط ذيل به فروش برساند .

الف: شرایط مزایده:

  • متقاضيان شركت در آگهي جهت ملاحظه نقشه و دريافت اطلاعات كافي در خصوص محل وقوع ملك بر روي نقشه مي توانند به واحد دفتر فني شهرداري مراجعه نمايند .

۲- كليه پيشنهاد دهندگان در مزايده بايستي ۵%  قيمت پايه زمين مورد نظر را  طبق جدول ذیل به حساب سپرده شهرداري به شماره ۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانك ملي شعبه بادرود واريز و فيش مربوطه را پيوست مدارك نمايند .

۳–  پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را با توجه به قيمت پايه حداكثر تا پايان وقت اداري چهارشنبه  مورخه۹۴/۵/۱۵در پاكت لاك و مهر شده  محتوي فيش سپرده بانكي و برگ پيشنهاد با عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگي همراه با آدرس و درصورت امكان ذكر شماره تلفن پس از امضاء به دبيرخانه  محرمانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند

۴- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادت مختار است و پيشنهادات مخدوش و  ناخوانا وفاقد فيش سپرده ترتيب اثر نخواهد داد.

  • پيشنهاد دهندگان بايستي رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند .

۶- پيشنهادات واصله رأس ساعت ۱۱صبح روزپنجشنبه مورخه ۹۴/۵/۱۵ در محل شهرداري با حضور كليه اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري قرائت تا تعيين برنده شوند.

۷- سپرده هاي نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول باقي خواهد ماند چنانچه نفرات اول و دوم و سوم به ترتيب پس از ابلاغ كتبي ظرف مدت حداكثر يك هفته از عقد قرار داد خودداري نمايند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

۸- در صورت برنده  شدن  ،متقاضی موظف به اخذ پروانه ساختمان از شهرداری مي باشند

۹-کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج آگهی روزنامه -شهرداری و…. برعهده برنده مزایده می باشد .

 

ردیف مساحت زمين نوع كاربري قیمت پایه کارشناسی به ریال مبلغ ۵% سپرده شرکت در مزایده
۱ ۱۳۳ متر مربع تجاري ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۹۹/۷۵۰/۰۰۰ریال

 

جهت اطلاع بیشتر باواحد مالي شهرداری با شماره ۵۴۳۴۲۴۴۰تماس بگیرید .

 

                                                                                                            مجیدصفاری ـ   شهردار بادرود

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری بادرود می باشد طراحی و کد نویسی توسط : گروه طراح سایت