از ما سوالی دارید ؟
پیشنهادی دارید ؟
ارتباط مستقیم با شهردار
031-5434-2021 ۰۰/۱۱/۰۴
مزایدات و مناقصات
ادامه مطالب
نظرسنجی

پیشنهادات و انتقادات خود را از عملکرد شهرداری بادرود در سال ۱۳۹۳ […]

ادامه مطالب
آگهی نوبت دوم زمین مرحوم صالحیان 02 ژانویه 2016

 

((آگهي مزايده عمومي نوبت دوم ))

 شهرداري بادرود در نظر دارد الباقي زمين مرحوم حسين صالحيان معروف به حسين دائي حسن تعدادسه (۳) قطعه زمين با كاربري تجاري واقع درخيابان آيت الله سعيدي به شرح ذیل از طريق آگهي مزايده با شرايط ذيل به فروش برساند .

الف: شرایط مزایده:

  • متقاضيان شركت در آگهي مزايده جهت ملاحظه نقشه و دريافت اطلاعات كافي در خصوص محل وقوع ملك بر روي نقشه مي توانند به واحد دفتر فني شهرداري مراجعه نمايند .

۲- كليه پيشنهاد دهندگان در مزايده بايستي ۵%  قيمت پايه زمين مورد نظر را  طبق جدول ذیل به حساب سپرده شهرداري به شماره ۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱نزد بانك ملي شعبه بادرود واريز و فيش مربوطه را پيوست مدارك نمايند .

۳-  پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را با توجه به قيمت پايه حداكثر تا پايان وقت اداري  روز چهار شنبه  مورخه۹۴/۱۰/۲۳در پاكت لاك و مهر شده  محتوي فيش سپرده بانكي و برگ پيشنهاد با عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگي همراه با آدرس و درصورت امكان ذكر شماره تلفن پس از امضاء به دبيرخانه  محرمانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند

۴- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادت مختار است و پيشنهادات مخدوش و مبهم ، ناخوانا وفاقد فيش سپرده ترتيب اثر نخواهد داد.

  • پيشنهاد دهندگان بايستي رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند .

۶- پيشنهادات واصله رأس ساعت ۱۱صبح روزپنجشنبه  مورخه ۹۴/۱۰/۲۴در محل شهرداري با حضور كليه اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري قرائت تا تعيين برنده شوند.

۷- سپرده هاي نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول باقي خواهد ماند چنانچه نفرات اول و دوم و سوم به ترتيب پس از ابلاغ كتبي ظرف مدت حداكثر يك هفته از عقد قرار داد خودداري نمايند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

۸- در صورت برنده  شدن هریک از متقاضیان ،متقاضیان موظف اند  اقدام به اخذ پروانه ساختمان از شهرداری بنمایند .

۹-کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج آگهی شهرداری و…. برعهده برنده مزایده می باشد .

ردیف
شماره قطعه زمین مساحت زمین قیمت پایه کارشناسی به ریال مبلغ ۵% سپرده شرکت در مزایده
۱ زمين قطعه ۱ ۴۸/۴۰ مترمربع ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۴/۵۲۰/۰۰۰ ریال
۲ زمين قطعه ۲ ۴۲/۱۶ متر مربع ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۲/۶۴۸/۰۰۰ ریال
۳ زمين قطعه ۳ ۴۸/۱۰ متر مربع ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۴/۴۳۰/۰۰۰ ریال

 

جهت اطلاع بیشتر باواحد فنی شهرداری با شماره ۵۴۳۴۲۴۲۴تماس بگیرید .                                             

 

 

                                                                                                                          مجيد صفاري ـ شهردار بادرود

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری بادرود می باشد طراحی و کد نویسی توسط : گروه طراح سایت