از ما سوالی دارید ؟
پیشنهادی دارید ؟
ارتباط مستقیم با شهردار
031-5434-2021 ۰۰/۱۱/۰۵
مزایدات و مناقصات
ادامه مطالب
نظرسنجی

پیشنهادات و انتقادات خود را از عملکرد شهرداری بادرود در سال ۱۳۹۳ […]

ادامه مطالب
آگهی مزایده نوبت دوم ـ شهرک آزادگان 14 اکتبر 2015

 شهرداري بادرود به استناد مجوز شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد تعدادسه (۳) قطعه زمینهاي تكيكي (عباس خاله اي) واقع در(شهرك آزادگان  ) به شرح ذیل از طريق آگهي مزايده با شرايط ذيل به فروش برساند .

الف: شرایط مزایده:

۱ ـ  متقاضيان شركت در آگهي مزايده جهت ملاحظه نقشه و دريافت اطلاعات كافي در خصوص محل وقوع ملك بر روي نقشه مي توانند به واحد دفتر فني شهرداري مراجعه نمايند .

۲ ـ كليه پيشنهاد دهندگان در مزايده بايستي ۵%  قيمت پايه زمين مورد نظر را  طبق جدول ذیل به حساب سپرده شهرداري به شماره ۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانك ملي شعبه بادرود واريز و فيش مربوطه را پيوست مدارك نمايند .

۳-  پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را با توجه به قيمت پايه حداكثر تا پايان وقت اداري  روز چهار شنبه  مورخه ۰۶ / ۰۸ / ۹۴ در پاكت لاك و مهر شده  محتوي فيش سپرده بانكي و برگ پيشنهاد با عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگي همراه با آدرس و درصورت امكان ذكر شماره تلفن پس از امضاء به دبيرخانه  محرمانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند .

۴ ـ  شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادت مختار است و پيشنهادات مخدوش ، مبهم ، ناخوانا و فاقد فيش سپرده ترتيب اثر نخواهد داد

۵ ـ پيشنهاد دهندگان بايستي رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند .

۶ ـ يشنهادات واصله رأس ساعت ۱۱صبح روزپنج شنبه  مورخه ۰۷ / ۰۸ / ۹۴ در محل شهرداري با حضور كليه اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري قرائت تا برنده معین شود .

۷ ـ  سپرده هاي نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول باقي خواهد ماند چنانچه نفرات اول و دوم و سوم به ترتيب پس از ابلاغ كتبي ظرف مدت حداكثر يك هفته از عقد قرار داد خودداري نمايند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

۸ ـ در صورت برنده  شدن هریک از متقاضیان ،متقاضی موظف است اقدام به اخذ پروانه ساختمان از شهرداری نمایند .

۹ ـ نحوه پرداخت وجه زمين  به صورت دو قسط ( ۵۰% نقد و مابقي سررسيد ۲ ماهه) ميباشد .

۱۰ ـ کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج آگهی شهرداری و…. برعهده برنده مزایده می باشد .

 

ردیف شماره قطعه زمین مساحت زمین قیمت پایه کارشناسی ریال مبلغ ۵% سپرده

شرکت در مزایده

۱ زمين پلاك ثبتي شماره ۱۵۹/۹۳۳۳ ۴۳ / ۱۷۶ متر مربع ۰۰۰ / ۲۵۰ / ۱ ریال ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۱ ریال
۲ زمين پلاك ثبتي شماره ۱۵۹/۹۳۳۲ ۵۹ / ۱۸۰ مترمربع ۰۰۰ / ۲۷۰ / ۱ ریال ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۱۱ ریال
۳ زمين پلاك ثبتي شماره ۱۵۹/۹۳۳۴ ۲۶ / ۱۷۲ متر مربع ۰۰۰ / ۳۰۰ / ۱ ریال ۰۰۰ / ۲۰۰ / ۱۱ ریال

جهت اطلاع بیشتر باواحد فنی شهرداری با شماره ۵۴۳۴۲۴۲۴تماس بگیرید .                                             

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری بادرود می باشد طراحی و کد نویسی توسط : گروه طراح سایت